Jamolice
Jamolice

Czech Point

Od 1. 3. 2010 byl náš obecní úřad zařazen do sítě pracovišťlogo
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Toto místo umožňuje komunikaci občana s veřejnou správou.

Vydávání ověřených výstupů z Czech POINTU
Od března 2010 Obecní úřad Jamolice poskytuje nově občanům služby, za kterými dosud museli dojíždět. Ověřené výstupy z Czech POINTu vydává Obecní úřad Jamolice.

Obecní úřad Jamolice, Jamolice 8
tel.: 515 322 345
fax: 515 324 833
email: obec@jamolice.cz

www.obec-jamolice.cz

Zažádat výpis na našem úřadě můžete v pracovní dny:
Po: 8:00-11:30 12:00-17:00
St:  8:00-11:30 12:00-17:00
 

Czech POINT – informace pro občany

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude také moci učinit podání ke státu.

V současné době je možné požádat o tyto vypisy z evidencí:

1. Výpis z Katastru nemovitostí ČR

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď číslo parcely požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejnou částkou. O výpis lze zažádat i podle seznamu bytových jednotek v případě, že budova je dělena na bytové jednotky. Tento případ je typický u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty. V tomto případě by měl žadatel znát i přesné číslo bytu.

2. Výpis z Obchodního rejstříku ČR

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalostí IČ obchodní organizace. První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku ČR

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů ČR

Podle § 11a, odst.1 zákona č.269/1994 Sb., o Rejstříku tretů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu před tím, než je mu výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost archivuje úřad dle zákona. Klient, který požádá o vydání výpisu z Rejstříku trestů, musí předložit platný doklad totožnosti a musí mí přidělené rodné číslo. O výpis z Rejstříku trestů mohou požádat i cizinci, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt. Výpis z Rejstříku trestů je zpoplatněn částkou 50,- Kč.

V případě, že žádost nelze vyřídit elektronicky, musí být manuálně zpracována na pracovišti Czech POINT; v tomto případě se postupuje v souladu dle § 11, odst.1 zákona č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, tj. formou vyplnění papírové žádosti, kterou klient obdrží vyplněnou na pracovišti Czech POINT. Taková žádost se v tomto případě opatří kolkovou známkou v hodnotě 50,- Kč a odešle se ke zpracování Rejstříku trestů Praha.

5. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis bodového hodnocení řidiče umožňuje občanům na kontaktních místech veřejné správy zjistit stav trestných bodů ( bez bodů ve správním řízení ). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů, vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č.480/2008 Sb.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný průkaz totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možno k žádosti udávat i číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří nají na území České republiky trvalý pobyt. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě ověřené plné moci.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

6. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace..

První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

7. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků dle zákona č.352/2008 Sb., o podrobnostech s nakládáním s autovraky je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autogramů. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autogramů získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě :

 • Identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace
 • Identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
 • Plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH, plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Pracovník kontaktního místa může provést :

 • Registraci a vydání přístupových údajů
 • Změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
 • Vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření, zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč

8. Výpis z insolvenčního rejstříku

Insolventní rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolventních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolventního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolventních správců, dokumenty z insolventních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Insolventní rejstřík zajišťuje :

 • Publicitu – každý včetně účastníků může sledovat průběh insolventního řízení
 • Transparentnost – všechna řízení jsou zveřejňována
 • Veřejnou kontrolu – snazší přístup k informacím
 • Rychlost řízení – rychlejší přístup k informacím
 • Doručování

První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč

Dále je možno z výstupů Czech POINT získat :

 • formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 •  

Datové schránky

V souvislosti s platností zákona č.300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je možné zažádat o tyto služby :

 • žádost o zřízení datové schránky
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby ( zrušení osoby )
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma, mimo poplatku za opakované vydání přístupových údajů do datové schránky, který činí 200,- Kč.

Autorizovaná konverze dokumentů

V rámci služby Czech POINT je možno provést autorizovanou konverzi dokumentů na žádost občana. Dokument, který obdrží občan datovou schránkou má po provedení autorizované konverze platnost originálu.

Služba je zpoplatněna částkou 30,- Kč za každou stránku.

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace v obraze

google playapp store

Facebook obce

Facebook obce Jamolice

         Klikněte na obrázek                

Předpověď počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 16 °C
neděle 23. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 24. 6. jasno 23/14 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 23/11 °C

Svátek a výročí

Dnes je 22.6.2024

Svátek má Pavla

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Červnová bouřka má krátké trvání.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:134
TÝDEN:1187
CELKEM:260289