CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTMístní poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2020

Splatnost místního  poplatků  za  svoz  komunálního  odpadu je do 30. června.  

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok  2020  činí: 550 Kč - dospělá osoba,  350 Kč - dítě, student do 26 let, 550,- Kč za objedkt určený k rekreaci

POMĚRNÉ ČÁSTKY (včetně přeplatků)

 

S výší poplatkové povinnosti souvisí i

· změny trvalého pobytu; 

· úmrtí.

Pokud se do obce přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se odstěhovali, máte nárok na základě podepsané žádosti na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně, částka se zaokrouhluje na koruny dolů. Přeplatek do 100 Kč se vrací jen výjimečně. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze písemně požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

 

 

Poměrné částky 2020

sazba 550 Kč

   

550,-

leden

506,-

únor

460,-

březen

414,-

duben

368,-

květen

322,-

červen

276,-

červenec

230,-

srpen

184,-

září

138,-

říjen

 92,-

listopad

 46,-

prosinec