CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTZÁKLADNÍ INFORMACE DLE GDPR

Informace a přístup k osobním údajům 

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

1)  Správce:

OBEC JAMOLICE

Adresa:

Jamolice čp. 8
672 01 Moravský Krumlov

IČO: 00292907

Telefon: 515 322 345
E-mail: obec@jamolice.cz, oujamolice@email.cz

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává Mikroregion Moravskokrumlovsko, IČ: 71224831.
2)  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Osoba určená pro jednání za pověřence: Ing. Lenka Řezáčová, Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov, telef.č. 739 210 020,e-mail: projekt@moravskokrumlovsko.cz

3)  Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti OÚ (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci |OÚ) je OÚ přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne OÚ ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

4)  Při zpracování osobních údajů u OÚ nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5)  Osobní údaje jsou u OÚ zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Obecního úřadu.

6)  Pokud jsou u OÚ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u OÚ jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste OÚ poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

7)  Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8)  Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9)  Svá práva vůči OÚ uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.