CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 ost. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Jamolice se sídlem Jamolice č. p. 8, PSČ 672 01 (dále jen "Obec").

2. Důvod a způsob založení
Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), který byl později nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění ke dni 1. 4. 2000.
Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1193 Sb.)

Obec:

 1. je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 2. je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
 3. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
 4. je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou,
 5. pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech,
 6. nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

3. Organizační struktura
Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Dalšími iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva obce je kulturní výbor, výbor stavební a veřejného pořádku a výbor životního prostředí.

Obec zřizuje následující organizace:
Mateřská škola Jamolice
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jamolice

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obec Jamolice
Jamolice 8
672 01 Mor. Krumlov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obecní úřad Jamolice
Jamolice č. p. 8
672 01 Mor. Krumlov

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí  8.00–12.00, 13.00–17.00
Úterý  8:00–12.00, 12.30–14.00
Středa  8.00–12.00, 13.00–17.00
Čtvrtek  8.00–12.00, 12.30–14.00
Pátek  8.00–13.00

4.4. Telefonní čísla:
Tel.: (+420) 515 322 345

4.5 Čísla faxu: 515 324 833

4.6 Adresa internetové stránky:
www.obec-jamolice.cz

4.7. Adresa e-podatelny:
E-podatelna: oujamolice@email.cz

4.8 Další elektronické adresy:
ID datové schránky: ttsazrh

5. Případné platby lze poukázat: 
Bankovní účet: Komerční banka a. s.: 11628741/0100

6. Identifikační číslo (IČO)
IČO: 00292907

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
Obec není plátce DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů - na webových stránkách obce www.obec-jamolice.cz , sekce územní plán obce, sekce obecní úřad

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Obec Jamolice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – před obecním úřadem
 • na internetové úřední desce na adrese: www.obec-jamolice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Jamolicích v úředních dnech a v úředních hodinách:
 • telefonicky na tel. č.: 515322345

Písemně

 • na adrese: Obec Jamolice, Jamolice č. p. 8, 672 01 Mor. Krumlov

Elektronickou poštou

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a další podání

 • Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
 • Písemně na adresu: Obec Jamolice, Jamolice č.p. 8, 672 01 Mor. Krumlov
 • Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
 • E-mail: oujamolice@email.cz
 • Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 • Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  1. komu je určena
  2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
  Písemná žádost
  1. musí být srozumitelná
  2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  3. nesmí být formulována příliš obecně.
 • Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
  1. písemně
  2. nahlédnutím do spisu
  3. pořízením kopie
  4. na paměťových médiích
 • Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).
 • Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
 • Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Jamolice vydanému ve správním řízení se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Jamolice a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a k orgánu uvedenému v poučení, za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Jamolice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou přípustné.

12. Formuláře
Všechny formuláře a vzory obce lze získat osobně v kanceláři obecního úřadu

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Informace pro řešení životních situací můžete požádat v kanceláři obecního úřadu nebo je také můžete najít na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Služby pro veřejnost nebo na Portálu veřejné správy: www.portal.gov.cz.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitějších používané předpisy předpisů, podle nichž Obec jedná a rozhoduje.

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb.,  jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací), 
 • zákon č. 227/2000 Sb.
 • o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), vespan> znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

14.2. Vydané právní předpisy
Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce, jsou ke stažení na webových stránkách obce

sekce - obecní úřad/vyhlášky,smernice a ostatní

sekce - obecní úřad/Usnesení

tyto předpisy jsou také k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1       Sazebník úhrad za poskytování informací - Sazebník není stanoven, úhrada nákladů nebude požadována
 • 15.2.      Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí infomrace - žádná usnesení vydaná podle § 16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata   

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv zde

16.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Jamolice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jak se zachovat v různých životních situacích

- manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu    

odkaz - zde

 

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

odkaz - zde

 

17. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

v roce 2015 nebyla podána žádná žádost

 Výroční zpráva za rok 2015 


Výroční zpráva za rok 2016

   žádost 2016  

 

   Žádosti 2017 -  1/2017

                             2/2017

                            3/ 2017           odpověď

                             4/2017

                             5/2017

                             6/2017

Výroční zpráva za rok 2017

 

Žádosti  2018  -  1/2018

Výroční zpráva za rok 2018

 

Žádost 2019

1/2019 žádost, odpověď

Výroční zpráva za rok 2019

 

18. Registr oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Oznámení veřejných funkcionářů obce o majetku, činnostech, příjmech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, jsou součástí Centrálního registru oznámení vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Každý má právo do registru nahlížet zde.

 19. Informace povinně zveřejňované dle jiných zákonů

Tyto dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.