CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUSNESENÍ z 29. schůze

USNESENÍ
z 29 zasedání  zastupitelstva obce Jamolice
konané dne15.9.2009.
 
 
 
a.)    ZO bere na vědomí:
 
Informaci o plnění a čerpání Rozpočtu 2009 za 1-8 měsíc.
Žádost Romana Flachse o odkoupení části obecního pozemku p.č.4853/2 posoudilo jí a uložilo úkol.
Akceptované připomínky obce k jízdním řádům IDS JMK.
Náklady na provedenou rekonstrukci v MŠ.
 
b.)    ZO schvaluje:
 
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
Návrh projektu „Vodovodní přípojka ke hřbitovu v Jamolicích“.
Opravu místní komunikace Jam-Dobř. V délce cca 50m.
Provedenou rekonstrukci elektroinstalace veřejného osvětlení včetně zabezpečovacího systému.
Odprodej 59m2 z obec.pozemku p.č.34/14 panu Davidu Jelínkovi za podmínky, že jmenovaný uhradí zpracování Kupní smlouvy, poplatky vkladu nemovitostí do Katastru nemovitostí-předpoklad že předložený Geometrický plán je platný.
Navržené odměny paní Smejkalové Emilii, Netoušové a pánům Janovi Matějkovi, Jiřímu Fialovi, Zdenkovi Novákovi.
Finanční příspěvek 10 000,-Kč Mysl.sdružení Templštejn na organizaci Rybářského dne pro děti a Poslední leče.
 
 
 
c.)    ZO ukládá:
 
Starostovi posoudit žádost pana Romana Flachse se  žadatelem na místě samém a informovat ZO na příští schůzi.
 
 
 
 
---------------------------------                                   ---------------------------------
ing. Pochman Karel                                                        Jarolímová Dana
starosta                                                                           místostarostka